Hata
  • XML Parsing Error at 1:356. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:356. Error 9: Invalid character

Görme Testi

E?er görme bozuklu?unuz oldu?una inan?yorsan?z bu tablo size fikir verebilir. Yapman?z gereken tek ?ey monitörünüzün büyüklü?üne ve ekran çözünürlü?üne göre monitörden ne kadar uzakla?aca??n?z? saptamak. Sonra say?lar? en üst s?radan en alt s?raya kadar s?rayla bir gözünüzü kapatarak okumaya çal??mak. E?er okumakta zorlan?yorsan?z hemen bir göz hekimine ba?vurmal?s?n?z.

Ekran çözünürlü?üne göre bakma uzakl???n?z,
Ekran büyüklü?ü Çözünürlük 640x480 800x600
14 inç 5.5 m 4.0 m
15 inç 6.0 m 4.5 m
17 inç 7.0 m 5.5 m

Bu ölçüm hiç bir durumda bir hekimin yapaca?? kontrol yerine geçmez.

 

Renk Körlü?ü Testi

A?a??daki ?ekillerin içindeki say?lar? okuyam?yorsan?z renk körü olma ihtimaliniz olabilir.

Renkli bir gözün ?nsan gözü gözdeki iris tabakas? ile renkleri alg?layabilmekte ve ay?rt edebilmektedir iris tabakas?ndaki renk alg?lamas?nda olu?abilecek bir problemde baz? renkleri veya tüm renkleri gri ?ekilde görebilmek mümkündür bu durumda yukardaki testlerde farkl? rakamlar? ifade eden renkleri çevresindeki renklerden ay?ram?yorsan?z renk körü olma ihtimaliniz yüksektir.

 

 

Anket'e KatIlIn

Doktorum beni dinledi ve sorular?m? yan?tlad? ?